1. Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Litams Europe BV, haar dochterondernemingen en de ondernemingen die door Litams Europe BV en haar dochterondernemingen gemachtigd zijn namens Litams Europe BV overeenkomsten aan te gaan (hierna ieder of gezamenlijk aan te duiden als “Litams”) en de  afnemer en/of gebruiker van de producten en diensten van Litams, hierna te noemen “Cliënt”, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Litams overeengekomen worden.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden van Litams kunnen ook andere voorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen in het betreffende geval nadrukkelijk van toepassing worden verklaard en beschikbaar zijn voor Cliënt voorafgaande aan het sluiten van de (aanvullende) overeenkomst. Door het sluiten van een overeenkomst met Litams verklaart Cliënt zich tevens gebonden te achten aan de aanvullende voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden van Litams en de aanvullende voorwaarden met elkaar in conflict zijn, prefereren de algemene voorwaarden van Litams, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3 Onder "Cliënt" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer en/of gebruiker van de produkten en diensten van Litams, dan wel ieder ander die met Litams een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Litams een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.4 Onder “Toeleverancier”wordt in deze voorwaarden verstaan de persoon of het bedrijf die direct of indirect zaken, diensten en/of kennis levert die onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen Cliënt en Litams.

1.5 Onder “Apparatuur” wordt verstaan alle tastbare produkten (inclusief SIM kaarten) die Litams verkoopt, verhuurt, least of anderzijds ter beschikking stelt.

1.6 Onder “Abonnement” wordt verstaan het (doen) verzamelen van relevante gegevens al dan niet middels Apparatuur of andere gegevens dragers, daaronder eventueel mede begrepen elektronische leesinstrumenten, computers, communicatie middelen, weegapparatuur en andere hardware, software,  (elektronische) bestanden en andere zaken (waaronder kabels, bevestigingsmateriaal en hulpmiddelen), het voor analyse ter beschikking stellen van deze gegevens, alsmede het verzorgen van meldingen in het kader van identificatie en registratie van dieren en daaraan direct of indirect gerelateerde meldingen.

1.7 Indien Litams niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Litams het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden (alsnog) te verlangen.

1.8 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Litams en Cliënt zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van ongeldige bepalingen overeen te komen waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk behouden blijven.

1.9 Toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de Cliënt van toepassing verklaart, bindt Litams niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Litams zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Litams een mededeling van de Cliënt dat deze de voorwaarden van Litams niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.


2. Artikel 2. Aanbiedingen en informatie

2.1 Alle door Litams verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk en op de website(s) verstrekte gegevens etc. zijn aan wijzigingen onderhevig. De door Litams gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, ook indien gebaseerd op de door de Cliënt verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is Litams niet aansprakelijk.

2.2 Alle door Litams verstrekte prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van maatwerk te maken kosten.

2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Litams niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4 Litams behoudt zich het recht voor om aanvragen voor Abonnementen zonder opgave van redenen te weigeren of betaling vooraf te verlangen.


3. Artikel 3. Overeenkomsten.

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Litams een aanvraag voor een Abonnement schriftelijk, electronisch of per e-mail aan het door de Cliënt aan Litams opgegeven (email) adres heeft bevestigd of middels een door Litams geïnitieerde factuur.

3.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Litams slechts voor zover zij door Litams schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Litams is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.

3.4 Cliënt en Litams komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen (zoals internet) een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit artikel is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van (i) het aanbod, (ii) de aanvaarding en (iii) de bevestiging daarvan. De elektronische bestanden van Litams, voor zover de wet dat toelaat, gelden als dwingend bewijs.


4. Artikel 4. Conformiteit

4.1 Opgaven van Litams met betrekking tot kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

4.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclame materiaal, aanbiedingen en de informatie op de websites van Litams in welke vorm dan ook, binden Litams niet.

4.3 Indien de door de Cliënt bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten de landen waar Litams actief is, dient de Cliënt zich er van te overtuigen dat de producten en de daarbij horende verpakkingen, handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de overeenstemming met de geldende voorschriften in de landen waar Litams niet actief is, is voor risico van de Cliënt.


5. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Litams voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Litams kent slechts een inspannings-verplichting voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

5.2 Litams waarborgt geheimhouding van de gegevens die Cliënt aan Litams ter beschikking stelt, met dien verstande dat Litams de gegevens die vanwege de uitvoering van de wettelijk verplichte meldingen aan bevoegde autoriteiten ter beschikking stelt. Tevens is Litams gemachtigd gegevens van dieren die van eigenaar zijn gewisseld te kopiëren naar het bestand van de nieuwe eigenaar.

5.3 Litams zal ter waarborging van de geheimhouding de Cliënt unieke toegangs- en/of identificatiecodes toewijzen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Litams is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt. Litams behoudt het recht voor toegangs- en/of identificatiecodes te wijzigen.

5.4 Litams is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Litams is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheden veroorzaakt zijn door de bewerking van de gegevens door Litams.

5.5 Cliënt zal Litams steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

5.6 Cliënt is verantwoordelijk voor het correcte en tijdige gebruik en toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur alsmede voor beheer van de controle- en beveiligingsprocedures.

5.7 Ingeval medewerkers van of namens Litams op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met internetfaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal Litams vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Litams daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.

5.8 Bij de uitvoering van de overeenkomst wordt gebruik gemaakt van telecommunicatie-faciliteiten, waaronder internet. Cliënt is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die Apparatuur welke door Litams verstrekt is. Litams is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze Apparatuur en faciliteiten, tenzij deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Litams.


6. Artikel 6. Prijzen en Tarieven

6.1 Litams factureert op een door Litams te bepalen moment de door de Client bestelde produkten en diensten, daaronder begrepen diensten die volgens Litams essentieel zijn om uitvoering aan het Abonnement te kunnen geven en welke geen onderdeel van het Abonnement uitmaken. Op de factuur is aangegeven of betaling middels automatische incasso plaatsvindt. Indien dit niet vermeld is, dient de Client de factuur te voldoen uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven op de factuur.

6.2 Indien maand abonnement: De Prijs voor het Abonnement bestaat uit een maandelijks basis tarief plus een opslag voor het aantal geregistreerde dieren. Het basistarief is een vast bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van het gekozen service niveau. Bij het aangaan van een abonnement, of bij uitbreiding van een abonnement wordt het vaste tarief in de maand van levering op pro-rata basis doorberekend, gerekend van af de dag van verzending door Litams. De opslag bestaat uit een tarief per geregistreerd dier en / of verwerkte transactie vermenigvuldigd met een prijs per dier, waarvan de hoogte afhankelijk is van het gekozen service niveau. De peildatum van het aantal geregistreerde dieren is telkens de eerste dag van de maand. De factuur wordt op in de eerste dagen van iedere maand vastgesteld aan de hand van bovenstaande gegevens en onmiddellijk per email verzonden. Het gefactureerde bedrag wordt  voor automatische incasso bij een door Litams gekozen bank aangeboden.

6.3 Indien jaar abonnement: De Prijs voor het Abonnement bestaat uit een vast bedrag welke door de Client bij aanvang van het Abonnement voldaan dient te worden.

6.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen en tarieven in euro’s en exclusief BTW en exclusief transportkosten en alle eventuele heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.5 Litams is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving en met in acht neming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Een prijsverhoging van meer dan 10% geeft de Cliënt het recht met de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijswijziging zou ingaan.


7. Artikel 7. Betaling

7.1 Client dient iedere factuur binnen een termijn van 14 dagen voldaan te hebben. Betaling van het Abonnement geschiedt normaliter door middel van een door Cliënt aan Litams verstrekte machtiging tot automatische incasso voor betaling van (vervolg-)leveringen van artikelen en diensten, waarbij de Cliënt Litams machtigt om alle verschuldigde bedragen af te schrijven van de bank- of girorekening van de Cliënt. Cliënt behoudt wettelijk recht op storneren.

7.2 Indien Cliënt de in artikel 7.1. bedoelde machtiging intrekt of anderszins ongedaan maakt, heeft Litams het recht tot onmiddellijke beëindiging van het Abonnement over te gaan. De bepalingen van artikel 17 zijn in dat geval van toepassing.

7.3 Indien een incasso wordt geweigerd en/of één of meer betalingen worden gestorneerd en/of de Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Cliënt van rechtswege in verzuim zijn en heeft Litams, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht aan de Cliënt over het gehele verschuldigde bedrag één procent (1,0%) op maandbasis in rekening te brengen. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de Cliënt. De hoogte van de door Cliënt verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van € 250,- per gebeurtenis.

7.4 Indien de Cliënt door niet binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen een aanmaning noodzakelijk maakt worden daarvoor administratiekosten in rekening gebracht van € 25,- per aanmaning of uiteindelijke ingebrekestelling, alsmede wordt de onder lid 3 bedongen rente in rekening gebracht.

7.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van Litams op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar, ongeacht het bepaalde in artikel 17.


8. Artikel 8. Borgsom

8.1 Indien voor het aangaan van de in artikel 3 bedoelde overeenkomst een Borgsom vereist is, dient  Client een Borgsom te storten, waarvan de hoogte bepaald wordt door Litams

8.2 Litams is gerechtigd de kosten van Abonnementen, Apparatuur, Leveringen, Diensten en de kosten van reparatie of vervanging vanwege verlies of onzorgvuldig gebruik ten laste van de Borgsom te incasseren indien Client op deze verplichtingen in gebreke blijft. Het voldoen aan de verplichtingen middels de Borgsom, ontslaat Cliënt niet van de verplichting om de Borgsom onmiddellijk aan te vullen tot het overeengekomen bedrag.


9. Artikel 9. Levertijd

9.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De streeftermijn voor levering is binnen 60 dagen na ontvangst en bevestiging van de bestelling. Alle door Litams genoemde levertermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het verstrekken van de bevestiging van levering bij Litams bekend waren. Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leverdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Litams schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

9.2 Overschrijding van de door Litams opgegeven levertermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Cliënt nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. Indien Litams door omstandigheden niet in staat is de bestelde goederen te leveren, behoudt ieder der Partijen zich het recht voor om (al dan niet geaccepteerde) orders zonder nadere opgave van redenen te annuleren. Dit geeft de andere Partij  nimmer recht op schadevergoeding of compensatie anderszins. Annuleringen van orders zijn slechts geldig indien schriftelijk bevestigd door Litams.


10. Artikel 10. Levering en Transport

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats door middel van bezorging door of namens Litams aan het door Cliënt opgegeven adres. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Cliënt.

10.2 Ingeval van deelleveringen is Litams gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

10.3 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de Cliënt beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Litams heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

10.4 Litams bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke.

10.5 De Cliënt is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeld, alsmede beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen of teveel. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij Litams. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van drie (3) werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De klacht dient vergezeld te gaan van opgave van lever- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.

10.6 Met bevestiging van ontvangst wordt de Cliënt geacht de zending te hebben goedgekeurd. Vanaf het moment van ontvangst gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de Cliënt.

10.7 Indien en voor zover de klacht door Litams gegrond wordt bevonden zal Litams, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de Cliënt daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

10.8 Het indienen van een klacht ontslaat de Cliënt niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Litams.

10.9 Litams behoudt zich het recht voor bij levering buiten de EU  afwijkende of aanvullende voorwaarden te bedingen.


11. Artikel 11. Klachten met betrekking tot dienstverlening

11.1 Klachten over de dienstverlening dienen door de Cliënt binnen twee weken na het constateren van de reden voor een klacht schriftelijk te worden gemeld aan Litams. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Litams in staat is adequaat te reageren.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Litams de werkzaamheden alsnog verrichten tenzij dit al onmogelijk is of voor de Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Litams slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.


12. Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle aan de Cliënt geleverde Apparatuur blijft in juridisch eigendom van Litams, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

12.2 SIM kaarten en Software blijven onder alle omstandigheden het eigendom van Litams.

12.3 Alle aan de Cliënt middels het Abonnement of ter beschikking gestelde, verhuurde of geleasde Apparatuur (hierna: “Ter Beschikking Gestelde”) blijft eigendom van Litams. De Cliënt is niet gerechtigd de Apparatuur, softwareproducten en andere vanwege Litams geleverde zaken aan derden door te verkopen, te verpanden of te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de ter beschikking gestelde Apparatuur danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt verplicht Litams zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden en niet later dan 2 (twee) dagen nadat beslag is gelegd daarvan op de hoogte te stellen.

12.4 De Cliënt is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de Ter Beschikking Gestelde Apparatuur zorg te dragen. Eventuele vermissingen en/of beschadigingen dient Cliënt onmiddellijk aan Litams te melden. De kosten van reparatie of vervanging vanwege verlies of onzorgvuldig gebruik komen ten laste van Cliënt.

12.5 De Cliënt verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

12.6 Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij Litams. De Cliënt zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de eigendomsrechten van rechthebbende noch verwijderen noch wijzigen.

12.7 Het is Cliënt niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen, serienummers of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de door of door tussenkomst van Litams geleverde producten te verwijderen of te wijzigen.


13. Artikel 13. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

13.1 Cliënt zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de Apparatuur, Litams daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van Cliënt opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. Cliënt is gehouden het personeel van Litams of door Litams aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de Apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de Apparatuur aan Litams ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden op dezelfde locatie ter beschikking te stellen.

13.2 Op verzoek van Litams zal een ter zake kundige werknemer van Cliënt voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Cliënt heeft het recht bij alle ten behoeve van Cliënt uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

13.3 Cliënt is NIET bevoegd andere dan door of namens Litams geleverde Apparatuur en systemen op de aan Cliënt geleverde Apparatuur aan te sluiten. Tevens is de Client NIET bevoegd op de door of namens Litams ter beschikking gestelde Apparatuur andere dan door Litams geleverde programmatuur te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door Litams geleverde Apparatuur of uit het installeren en/of gebruiken van niet door Litams geleverde programmatuur, zijn te allen tijde voor rekening van Cliënt, inclusief de door Litams gemaakte kosten volgens haar gebruikelijke tarieven.

13.4 Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en stroomvoorzieningen die nodig zijn om de Apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

13.5 Litams aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor Apparatuur die niet in Nederland is opgesteld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13.6 Indien Cliënt besluit tot koop van Apparatuur, verstrekt Litams twee jaar garantie op de Apparatuur, gerekend vanaf het moment van oorspronkelijke levering aan Cliënt.

13.7 Voor het gebruik van de SIM kaarten geldt een “fair use policy”.


14. Artikel 14. Overmacht

14.1 Indien Litams door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Litams gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Litams op betaling door de Cliënt voor reeds door Litams verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Litams alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.2 Litams heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Litams zijn verplichtingen had moeten nakomen.

14.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Litams tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar Toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar Toeleveranciers, waardoor Litams haar verplichtingen jegens de Cliënt in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.


15. Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Litams is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Litams. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2 Litams is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers aan de Cliënt of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Litams toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Litams afgesloten verzekering.

15.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Litams geleverde Apparatuur, is Litams niet aansprakelijk.

15.4 De Cliënt vrijwaart Litams en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Litams geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van of namens Litams.

15.5 De aansprakelijkheid van Litams uit hoofde van de met de Cliënt gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag van de overeenkomst over de afgelopen twaalf maanden, exclusief BTW. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Cliënt (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.


16. Artikel 16. Ontbinding/Beëindiging

16.1 De Cliënt wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en het (resterende) abonnementsgeld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

        a. de Cliënt enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;

        b. Litams goede gronden heeft te vrezen dat de Cliënt in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke                 aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn                 verplichtingen na te komen;

        c. de Cliënt zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot             surséance van betaling indient, beslag op vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien (10) dagen na beslaglegging wordt                         opgeheven;

        d. de Cliënt bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht             en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

16.2 Litams is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

        a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Cliënt             en/of;

        b. haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorsten en/of;

        c. enig door de Cliënt aan Litams verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen, en/of

        d. alle aan Cliënt ter beschikking gestelde Apparatuur onmiddellijk te (laten) retourneren.

16.3 Cliënt kan met in acht neming van lid 4 van dit artikel het Abonnement tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden, indien:

        a. de Cliënt overgaat c.q. besluit tot staking of ontbinding van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,

        b. indien de Cliënt een natuurlijk persoon is en komt te overlijden

        c. indien Cliënt gebruik wenst te maken van zijn recht conform art. 6.4.

16.4 Cliënt zal op het eerste verzoek van Litams de ter beschikking gestelde Apparatuur retourneren aan Litams in geval van beëindiging van een Abonnement vanwege redenen omschreven in lid 3 van dit artikel of vanwege einde van de contractueel overeengekomen looptijd van het Abonnement.

16.5 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing. Litams blijft tevens gerechtigd de door haar geleden schade te vorderen.


17. Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem of de in de woonplaats van de Cliënt bevoegde rechter, naar keuze van Litams, tenzij anders is overeengekomen.

17.3 Litams is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.