Een (groot) aantal schapenhouders hebben niet de graasdierpremie toegewezen gekregen die ze aangevraagd hebben. In veel gevallen gebruikt RVO het argument dat voor een aantal dieren de I&R melding te laat is gedaan. Op te laat melden staat een boete van 50 cent per dier. De boete voor de te late aanvoer van dieren lijkt een feit. In eerdere jaren hebben we voor andere klanten bezwaar gemaakt, maar RVO is hier onverbiddelijk in: te laat is te laat. 


Het bezwaar tegen de korting op de graasdierpremie is fundamenteler, en gaat bovendien over meer geld. Het afwijzen van de subsidie op basis van fouten in de I&R druist tegen een aantal afspraken en principes in. Ik adviseer jullie daarom het bezwaar te richten op de volgende punten: 

  • het feit dat de aanvraag aan de (gepubliceerde) voorwaarden voldoet. Een van de voorwaarden is dat de dieren goed ("juiste registratie") bij I&R geregistreerd staan. Dat wordt nu door RVO uitgelegd als "geen enkele fout in het verleden". Deze interpretatie is uiteraard een totaal andere voorwaarde en in de praktijk niet haalbaar.
  • RVO maakt het gebruikers lastig om een "juiste regisratie"  te veoren. Na inloggen verschijnen er berichten over foutmeldingen, maar deze betreffen alleen recente meldingen. Als je enige tijd niet inlogt, dan worden de oudere foutmeldingen aan het ook onttrokken;
  • voor niet tijdige meldingen (= binnen 7 dagen, behalve geboortemeldingen, die moeten binnen 6 maanden) krijg je een boete. Nu blijkt dat RVO plotsklaps het begrip "niet tijdig"  ook van toepassing verklaart op Q-koorts entingen. Het was gebruikelijk dat Q-koorts entingen voor 1 augustus gemeld moesten zijn. RVO heeft nimmer expliciet gecommuniceerd dat deze meldingen ook binnen 7 dagen dienen plaats te vinden.
  • indien een aanvoer en afvoer melding niet op dezelfde datum zijn, krijgen beide partijen een boete. RVO bekoomert zich niet over de vraag wat de juiste dag van vervoer is.
  • een houder wordt verantwoordelijk gehouden voor de corresponderende melding door de andere partij. Dat is een onhoudbaar rechtsprincipe.
  • het principe dat je voor hetzelfde feit niet twee keer gestraft kan worden. Dat gebeurt nu wel: je krijgt eerst een boete voor te laat melden, dan wordt datzelfde late melden gebruikt als argument om de graasdierpremie te korten.
  • dieren die beide oormerken kwijt zijn, kan je alleen melden als opnieuw "geboren" bij I&R. Omdat het vaak oudere dieren betreft, mag je de geboortedatum niet zes maanden geleden plaatsen. Het gevolg is dat je een boete krijgt (en subsidie misloopt) voor het feit dat I&R geen passsende oplossing biedt voor dit veel voorkomende euvel.


Nog een punt: Uit gesprekken met anderen komt het beeld naar voren dat I&R een boete van 50cent AAN BEIDE PARTIJEN oplegt, als de aanvoer en afvoer melding meer dan 7 dagen verschillen. Om deze stelling nader te onderzoeken, hebben we een specificatie van de factuur van RVO nodig. Ik raad iedereen aan de factuur specificatie op te vragen? Zo gedetailleerd mogelijk:

levensnummer

datum

type melding

reden van boete


Op basis daarvan kunnen we mogelijk bezwaar tegen een deel van de 50cent/dier boete maken.


Ten aanzien van de niet toegewezen subsidie, kan je hieronder een word-document downloaden dat je kan gebruiken als basis tekst voor je bezwaarschrift.


Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u

schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus

 40219, 8004 DE Zwolle.